black and white textile on white textile
black and white textile on white textile
Tracking