Birds photo by Kathy Draper (@kathy35640) on Unsplash