Seabird Takeoff photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash