Yesterday is still around photo by Roger Burgoyne (@rtburgoyne) on Unsplash