Splash the skies photo by Vlad Fara (@vldfr) on Unsplash