Middle Eastern Skyline photo by zoe talbott (@munchkinski98) on Unsplash