Kyoto Bamboo Forest photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash