Shoes Drying photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash