Garden of the Gods photo by Melanie Magdalena (@eli_archgirl) on Unsplash