Shiva photo by Nikhil Dave (@nikhil__dave) on Unsplash