Take me out to the ball game photo by Leio McLaren (@leio) on Unsplash