Take me out to the ball game photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash