White smoke photo by Dmitrii Ivanov (@verokark) on Unsplash