Evening kayaking photo by Alexandr Grebelnik (@alex_grebelnik) on Unsplash