Tom Brady photo by vinny mwano (@vinnymwano) on Unsplash