Keyboard at Night photo by Chester Alvarez (@chesteralvarez) on Unsplash