A Trip Through the Mountains of Taiwan photo by Alexander White (@devalexwhite) on Unsplash