Light blue chunks of ice photo by Bethany Legg (@bkotynski) on Unsplash