Tour/Trek guides photo by Kishan Khatri (@kishankhatri) on Unsplash