Night, highway, city, road and traffic HD photo by Denys Nevozhai (@dnevozhai) on Unsplash