Exposed photo by Borna Bevanda (@bbevanda) on Unsplash