Lonely Park Shadows photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash