My hand photo by Veronika Lykova (@veronikalkv) on Unsplash