Sushi Stack photo by Brad Harris (@nom00) on Unsplash