White antenna photo by Fernando Reyes (@nundo) on Unsplash