Through the mirror photo by Nikola Bikar (@karbi) on Unsplash