Umbra in Toronto photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash