Rolleicord F&H on detail photo by Ricardo Porto (@rporto5169) on Unsplash