Road Warrior photo by Evgeny Tchebotarev (@ev25) on Unsplash