Arch in a Toronto plaza photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash