Before party photo by Tim Khrilev (@artpi) on Unsplash