A split view photo by Khim Soy (@kodebykhim) on Unsplash