Capspartel photo by Sohaib Acharki (@sohaibacharki) on Unsplash