Biodiversity, forest, dust and tree HD photo by Nikhil Taneja (@nikhil03) on Unsplash