Viper Cockpit photo by Niketh Vellanki (@thenikyv) on Unsplash