Seabirds photo by Cheryl Pratt (@cheryl2958) on Unsplash