Freedom through Art photo by Rajat Gupta (@bhushanrajat) on Unsplash