Michael’s Gate photo by Alex Vasey (@avase) on Unsplash