Raindrops photo by Prashanta Das (@prashantadas) on Unsplash