Antique Goddess Statue photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash