Arishiyama photo by bobby hendry (@bobby_hendry) on Unsplash