Rainy Day photo by Anthony Da Cruz (@akhu) on Unsplash