Crashing waves photo by Matt Palmer (@visualworld) on Unsplash