Hoop Dream photo by Mark Solarski (@marksolarski) on Unsplash