Vegan Matcha Latte photo by Brenda Godinez (@cravethebenefits) on Unsplash