Men in sri lanka street market photo by Alexandr Podvalny (@freestockpro) on Unsplash