Green vs yellows photo by Sammy Keter (@ketersammy) on Unsplash