Nepali Truck Driver Going Up A Hill photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash