Lost at Sea photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash