Driving through mist photo by Tomasz Zagórski (@tomaszzagorski) on Unsplash