Coastline photo by Olga Gorbunova (@olga_maya) on Unsplash